7/2/14

Επιστολή στην αλήθεια

Τελείωσε η διαπραγμάτευση.
Δράση-Αντίδραση-διαδραγάντε

No comments:

Post a Comment